Obchodní podmínky

Obecná ustanovení a definice

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud nebude stanoveno jinak, platí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen OP) bez výjimky
na veškerý prodej uskutečněný:
Radka Balcarová
IČO: 88882781
se sídlem Hradec-Nová Ves 21, 790 84

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
(dále jako „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé na základě
kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webu
www.radkabalcarova.cz

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Aktualizace platných podmínek OP.
Relevantní je datum poslední úpravy podmínek, a tato verze se vždy vztahuje na poslední verzi obchodních podmínek. Tato aktuální verze v souladu s § 1753 nového občanského zákoniku není platná retroaktivně, tedy.
např OP ver. 20/11/2020 se vztahují pouze na objednávky a na produkty objednané a jiné produkty vypsané a
zaplacené v období, kdy již OP nabyly nové platnosti, tedy např. objednávky z XI 2020 a XII 2020.

Podmínky užívání
Prohlížením webu www.radkabalcarova.cz a zakupováním produktů na něm vystavených dáváte souhlas s veškerými podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.
OP existují, aby zaručily spokojenost a rovnost na straně lektorů i účastníků kurzu.
V momentě uzavření obchodní smlouvy, kdy obě strany přistoupí k oboustrannému plnění, dává kupující
informovaný souhlas jak s OP, tak s podmínkami Ochrany osobních údajů, viz níže.

Kupující je každý uživatel, který zadá poptávku formou:
● formuláře na webové stránce www.radkabalcarova.cz
● google nebo typeform formulářem, ve kterém je výslovně uveden subjekt Radka Balcarová jakožto prodávající
● mailovou komunikací, ve které kupující zadává zakázku prodávajícímu, zakázka obsahuje veškeré
náležitosti kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku
● Kupujícím v obecném smyslu se stává kdokoli, kdo mailem, elektronicky či osobně podá objednávku či
poptávku na využívání produktů duševního vlastnictví prodávajícího..
Produkt a formy duševního vlastnictví
● Pod produktem, tedy duševním vlastnictvím, se rozumějí: knihy, e-booky, návodné emaily, videa na
sociálních sítích v placené/členské sekci, osobní konzultace, skupinové kurzy, videokurzy a další
produkty prodávajícího.
Kupujícím, který využívá produkty www.radkabalcarova.cz a Radka Balcarová, může být fyzická osoba,
která navštíví kurzy vedené lektorem Radka Balcarová. Rovněž se jedná o adresáty/spotřebitele e-mailově šiřitelného obsahu, jako
jsou e-booky, videa v placené sekci a knihy vydané Radkou Balcarovou.
● Pod kupujícím, který využívá produktů Radky Balcarové ke svému podnikání, se rozumí fyzická či
právnická osoba, která si služby objedná - např. ve formě videokurzu pro své zaměstnance, a stává se
tak majiteli časově omezené licence, která slouží chodu a prosperitě podniku či živnosti dané osoby.
● Všechny produkty, služby i zboží  jsou určeny výhradně pro osobní nekomerční použití. V souladu s ochranou autorských práv tedy nesmí být veřejně šířeny nebo využívány k
vlastnímu podnikání a propagaci. Pro komerční účely je třeba sjednat si podmínky v rámci placené služby nebo licence.

Kupní smlouva se uskutečňuje takto:
● Uhrazením částky na účet (bezhotovostní platba).

Práva a povinnosti kupujícího
Radka Balcarová zajišťuje chod všech produktů, vč. skupinových kurzů, a stará se o prostory a docházku, tedy
naplnění potřeb kupujících.
Nastanou-li podmínky znemožňující průběh lekcí, např z důvodu vyšší moci: Prodávající není odpovědný za
jakékoliv prodlení s dodáním produktů, pokud k nim dojde v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné
patří i požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší
moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky,
nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka
(nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího.
Pokud vzhledem k panujícím podmínkám (např. z důvodu vyšší moci) není možné kurzy fyzicky konat, je v
osobním zájmu kupujícího s poskytovateli služby komunikovat a vyjednat si nový termín. 

Způsoby platby, cena zboží a platební podmínky
○ Cenu zboží, produktu nebo služby a případné náklady spojené s
jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1395054015/3030, vedený u
prodávajícího  (dále jen „ účet prodávajícího “);

○ Pokud se jedná o fyzický produkt, společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
○ Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
○ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, produktu nebo
služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
○ Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo
poskytnutí služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
○ Případné slevy z ceny produktu nebo služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
○ Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Storno podmínky
Storno podmínky slouží k férové a rovnoprávné úpravě obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a
konkrétně postihuje všechny eventuality, kdy je možno uzavřený obchod rozvázat a vracet finanční prostředky.
Vracet finanční prostředky je možno během uvedené lhůty, která běží od momentu připsání peněz kupujícího na
účet prodávajícího, a která je definována dobou jednoho měsíce před datem oficiálního zahájení kurzu

Ochrana osobních údajů
Ochranu osobních údajů upravují naše Pravidla ochrany osobních údajů.
Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka. Účelem
zpracování osobních údajů je provozování obchodní činnosti daliborneuwirt.com – vytváření kurzů z pohledu
lektora a účast na kurzech z pohledu účastníka.
Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.
Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky
při vytvoření kurzu nebo přihlášení na něj.
Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší tento
požadavek na mailovou adresu radka.balcarova@gmail.com
Lektor i účastník mohou své osobní údaje kdykoli upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení,
domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.
Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi
pořádajícímu kurz.
Pokud lektor či účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých budou
informování o novinkách Radky Balcarové a webu www.radkabalcarova.cz.

Změna podmínek
Pokud se tyto podmínky změní, dotyčným osobám, jejichž kupní smlouva může být ovlivněna novým zněním OP,
dáme vědět e-mailem. 

OP.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu OP. O změnách bude provozovatel informovat s předstihem na
kontaktní e-mail.
Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.radkabalcarova.cz.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení GDPR “) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a
pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu
nebo souhlasu internetového formuláře.
UŽIVATELSKÝ ÚČET a členská sekce
○ Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet “). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.
○ Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
○ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za zneužití v případě, kdy kupující
nedodrží své povinnosti.
○ Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
○ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 12 měsíců  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (tedy vč. povinností vyplývajících z OP).
○ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
○ Možnosti užívání a odstoupení od smlouvy po 14 dnech. V případě odstoupení od smlouvy
ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,"

○ Dle platného občanského zákoníku dává Radka Balcarová spotřebiteli možnost odstoupit od kupní smlouvy.
V případě nespokojenosti a reklamace spotřebitele respektuje Radka Balcarová platnou právní
úpravu.
Kupní smlouvu je možné zrušit do 14 kalendářních dnů od momentu převzetí zboží.Lhůta na
odstoupení od kupní smlouvy se počítá od ode dodání zboží a v případě kurzů ode dne převzetí
první dodávky zboží (tzn. od první lekce).
○ Provedení odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy je nutné provést formou písemného e-mailu s podpisem. Email
se zrušením kupní smlouvy je nutné adresovat na radka.balcarova@gmail.com.

○ Právní účinností nabývá takto provedené odstoupení od kupní smlouvy v momentu odeslání
mailu, podle data čitelného v patičce zprávy.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
○ Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
○ Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
○ Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
dradka.balcarova@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu.
○ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
○ Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
○ Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
○ Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES A SLEDOVACÍHO SOFTWARE
○ Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu nebo souhlasem skrz internetový formulář.
○ Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač a také zobrazováním reklamy a
relevantních výsledků na základě facebookového pixelu, s jehož používáním kupující souhlasí,
pokud navštíví domovskou stránku www.radkabalcarova.cz nebo kterýkoli z propagačních
webů, na němž je produkt propagován (typicky např. naucmese.cz). Stejná pravidla platí pro
sledovací software google ads. A rovněž platí, že tentýž souhlas a pravidla se vztahují na
návštěvníky a kupující, kteří se k produktu dostali jakoukoli jinou cestou zákazníka, např.
návštěvou instagramového účtu a příspěvku, youtube účtu a videí a návštěvou dalších
sociálních médií, využíváním vyhledávače google, jakož i vyplněním kontaktního dotazníku či
jiné formy formuláře.

DORUČOVÁNÍ
○ Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
○ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od
nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
○ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
○ Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
V Ostravě dne 16.9.2023.